piegādes un apmaksas noteikumi

 Distances līgums

1. Šis līgums tiek slēgts starp OLEANDER LV SIA, reģ. Nr. 40103682104, juridiskā adrese: Ēbeļmuižas iela 22-32, LV-1048, Rīga, Latvija (turpmāk tekstā BalonuVeikals.lv) un Pircēju (turpmāk tekstā Pircējs), kurš veic pasūtījumu interneta veikalā, kas atrodas interneta adresē https://www.BalonuVeikals.lv (turpmāk tekstā – BalonuVeikals.lv).
2. Interneta veikala BalonuVeikals.lv darbību nodrošina un uztur OLEANDER LV SIA.
3. Veicot pasūtījumu BalonuVeikals.lv, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Lietošanas noteikumiem un Distances līgumu, kas pieejami interneta adresē http://www.balonuveikals.com/noteikumi/
4. Pircējam ir tiesības saņemt BalonuVeikals.lv veikalā piedāvātās preces un pakalpojumus pēc tam, kad Pircējs ir veicis attiecīgā pakalpojuma vai preces priekšapmaksu. Katras attiecīgās preces un pakalpojuma apraksts un cena ir norādīta preču katalogā pie katras preces. Visas cenas ir norādītas ar normatīvajos aktos paredzētajiem nodokļiem un nodevām. Iesakām balonu transportēšanai izmantot lielus maisus.
5. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci vai pakalpojumu, izvēloties vienu no BalonuVeikals.lv piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem.
6. Preču un/vai pakalpojumu apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Pircēja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.
7. Pēc pasūtījuma apmaksas Pircējs ir noslēdzis līgumu ar BalonuVeikals.lv, kas nosaka abpusējas saistības un pienākumus.
8. Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šādiem tiesiskajiem aktiem:

  • - Patērētāju tiesību aizsardzības likums; 
  • - Ministru kabineta 2014. gada 20 maija noteikumi Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu".
Preču atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz baloniem ar hēliju, gaisa baloniem, balonu kompozīcijām un balonu pušķiem (MK noteikumi Nr. 255, 22.3. prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta un 22.4. p. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš).

9. BalonuVeikals.lv ir tiesības vienpusēji anulēt pasūtījumu un atgriezt Pircējam pilnu pasūtījuma maksu, ja no neatkarīgu apstākļu dēļ pasūtījuma izpilde nav iespējama. (Piemēram, pasūtītā prece nav pieejama ilgāk par 30 dienām, vai tai beigusies ražošanas sezona)

Preču un pakalpojumu pasūtīšana

Jebkurš https://www.BalonuVeikals.lv apmeklētājs bez ierobežojuma var pasūtīt un apmaksāt pieejamās preces un pakalpojumus.

Balonu piegāde Rīgā un Rīgas rajonā

Minimālā pasūtījuma summa 15€, ja piegāde tiek veikta uz Jūsu norādīto adresi. Pasūtījumu par mazāku summu var apmaksāt un saņemt mūsu veikalā Zaļenieku iela 40, Rīga, LV-1058 (dd 10-18:00, sest.10-14:00). Balonu piegādi veic BalonuVeikals.lv kurjers. Piegāde tiek veikta pasūtījuma dienā 4 stundu laikā no pasūtījuma apmaksas brīža, ja pasūtījums veikts un apmaksas līdz šis dienas plkst. 15:00. Balonu piegāde tiek veikta katru darba dienu 10-20:00, sestdien 10-14:00. Svētdien - brīvs. Balonu piegāde tiek veikta par maksu. Piegādes maksa atkarīga no piegādes vietas (15-35.00eur). Balonu piegāde ārpus piedāvātajiem piegādes reģioniem ir iespējama tikai atsevišķi vienojoties, zvanot uz telefona numuru 26408869 vai izmantojot veikala saziņas veidlapu. Piegādes cenu iespējams uzzināt, ievietojot preci grozā un izvēloties nepieciešamo piegādes vietu. Piegādes maksa tiek aprēķināta automātiski un ir redzama tiklīdz pasūtījuma formā tiek ievadīta piegādes adrese.

Precīza balonu piegādes izpilde

Precīza pasūtījuma termiņa izpilde iespējama, ja tiek veikta savlaicīga pasūtījuma apmaksa, noradīta precīza piegādes adrese, kontakttelefons, e-pasts, ārdurvju kodi (ja tādi ir), biroja vai uzņēmuma nosaukums un cita piegādei nepieciešamā informācija. Piegādes laiks var mainīties pēc saņēmēja vēlēšanas. Pirms piegādes kurjers obligāti zvana saņēmējam un precizē piegādes laiku un adresi. Saņēmēja telefonu jāuzrada pasūtījumā OBLIGĀTI. Darba vietas mēs varam piegādājam bez zvana. Norādītajos piegādes termiņos iespējamas nobīdes, intensīva satiksme, neparedzētas situācijas var nedaudz ietekmēt piegādes termiņus.
Atsevišķu balonu veidu vai to toņu pieejamība ir atkarīga no sezonas un mēs paturam tiesības aizstāt balonus ar analoģiskiem (pēc cenas un ārējā izskata). 

BalonuVeikals.lv darba laiks

BalonuVeikals.lv pieņem pasūtījumus katru daraba dienu 10-18:00. Pēc plkst. 15:00 balonu piegādi iespējams pasūtīt uz nākamo un turpmākajām dienām. Sestdienās iespēja pasūtīt balonu piegādi līdz plkst. 12.00, svētdienās -brīvs. Latvijā plaši svinamās dienās, piem., 14. februāris (Valentīndiena), 8. marts, Mātes diena, Ziemassvētki  balonu piegādi garantējam darba dienas laikā . 

Pasūtījuma apmaksa

Balonu un/vai citu preču, pakalpojumu pasūtījuma apmaksa tiek uzskatīta par veiktu, brīdī kad nauda saņemta OLEANDER LV SIA norēķinu kontā. 
BalonuVeikals.lv piedāvā apmaksāt pasūtījumus ar:

  • Ar karti MasterCard, VISA 
  • Ar Swedbank AS bank link
  • Pārskaitījums ar internetbanku, saņemot e-pastā priekšapmaksas rēķinu 
  • Izmantojot Paypal maksājumu sistēmu

Konfidencialitāte

BalonuVeikals.lv garantē saņemto personas datu apstrādi, uzglabāšanu un neizpaušanu trešajām personām atbilstoši Latvijas Republikas likumos un tiesiskajos aktos noteiktajām prasībām.

Saziņa

Pasūtījumu pieņemšanas brīdī saņemtās apmeklētāju un pircēju e-pasta adreses, telefonu numuri, pasta adreses tiks izmantotas tikai un vienīgi saziņai ar preču un/vai pakalpojumu pasūtītāju un to saņēmēju, un pasūtījuma kvalitatīvai izpildei. Apstiprinot BalonuVeikals.lv lietošanas noteikumus, lietotājs piekrīt saņemt aktuālo informāciju un jaunumus par īpašajiem piedāvājumiem, izmaiņām un veikala preču klāsta papildinājumiem ne biežāk kā reizi 30 dienās.

Strīdi un pretenzijas

Visi strīdi un pretenzijas tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Pretenzija ir jāiesniedz rakstveidā, sūtot uz e-pasta adresi. Ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tas risināms Latvijas Republikas tiesā likumos un tiesiskajos aktos noteiktajā kārtībā.

Intelektuālais īpašums

Vietnes saturs ir BalonuVeikals.lv intelektuālais īpašums, tā kopēšana, pavairošana un pārpublicēšana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Personas datu apstrādes noteikumi (Spēkā no 25.05.2018)

Šajos Personas datu apstrādes noteikumos, turpmāk tekstā – Noteikumi–, ir aprakstīta kārtība, kāda OLEANDER LV SIA  apstrādā personas datus. Šie Noteikumi ir piemērojami, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis velēšanos izmantot OLEANDER LV SIA  sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecības ar Klientu, kas nodibinātas pirms šo Noteikumu spēkā stāšanās.
1.Personas datu apstrādes definīcija.
Klients ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus OLEANDER LV SIA sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem. Personas dati ir jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija. Apstrāde ir jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana reģistros un grāmatvedības uzskaites programmā, glabāšana, mainīšana, saziņa, pieprasījumu veikšana, u.t.t.).
2.Personas datu kategorijas.
Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta dati (piemēram, pase, ID karte), bankas konta numurs.Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, saziņas valoda.
3.Personas datu apstrādes mērķi un pamats.
3.1. Lai nodrošinātu kvalitatīvu klienta pasūtījuma izpildi un pasūtīto preču piegādi uz klienta noradīto adresi, tādā veidā nodrošinot abpusēju līgumsaistību izpildi.
3.2. Lai veiktu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
3.3.Lai realizētu uzņēmuma likumiskās intereses, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvības.
3.4. Personas dati var tikt nodoti trešajām personām parādu piedziņas veikšanai.
3.5.Informatīvu materiālu nosūtīšanai uz e-pasta adresi, ja klients ir piekritis to saņemšanai.
4.Piekļuve personas datiem un to glabāšana.
4.1.Personas dati tiek uzglabāti grāmatvedības uzskaites programmā un ir aizsargāti ar drošu paroli.
4.2. Personas dati ir pieejami OLEANDER LV SIA darbiniekiem darba uzdevumu veikšanai un pasūtījumu izpildei.
5.Datu izpaušana.
Dati var tikt izsniegti tiesībsargājošam iestādēm pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas likumīgu pieprasījumu.
6.Personas datu glabāšanas ilgums.
Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams klienta pasūtījumu izpildei. Personas datu glabāšanas periods paredzēts saskaņā ar likumā “Par grāmatvedību” noteiktajiem termiņiem.
7.Personas datu subjekta tiesības.
Fiziskām personām ir tiesības pieprasīt un pārbaudīt jebkādus ar sevi saistītus personas datus, pieprasīt, izlabot, dzēst vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot savus datus mērķiem, kas nav saistīti OLEANDER LV SIA pakalpojumu sniegšanu, kā arī citās normatīvajos aktos paredzētas datu subjekta tiesības.

0
 .